Search

Search Results for: “”

 1. กระทรวงมหาดไทยเร่งบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  วันนี้ (2 ก.พ.60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงาน…

  Read more

 2. สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์…

  Read more

 3. Manual

  แก้ปัญหาไม่สามารถเข้า login Gis Downloadคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)25 ก.ค. 61 ดูวีดีโอการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ช่วงเช้า ดูวีดีโอการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ช่วงบ่าย

 4. แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แก่ผู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2560…

  Read more

 5. สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ของ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ของ…

  Read more

 6. ศทส.สป.พน จัดอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้หน่วยงานส่วนกลาง

  เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน…

  Read more