All posts by admin@energy.go.th

สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อแนะนำเว็บไซต์พลังงานชุมชนของ สสช. และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดข้อมูลพลังงานชุมชน

Share

แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แก่ผู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ ศทส.ได้บรรยายในหัวข้อ การกรอกข้อมูลแผนที่พลังงานชุมชนในระบบ Intranet เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเบื้องต้น ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการพลังงานชุมชนได้

 

Share

สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ของ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ของ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อแนะนำเว็บไซต์พลังงานชุมชนของ สสช. และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานชุมชน

 

 

 

Share

ศทส.สป.พน จัดอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้หน่วยงานส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้หน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Share