วันนี้ (2 ก.พ.60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการผังเมือง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุมฯ

Share