เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้หน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Share