เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559  สสช. และ ศทส. ให้ความรู้เว็บไซต์ของ สสช.และการกรอกข้อมูลพลังงานชุมชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อแนะนำเว็บไซต์พลังงานชุมชนของ สสช. และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานชุมชน

 

 

 

Share