เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ ศทส.ได้บรรยายในหัวข้อ การกรอกข้อมูลแผนที่พลังงานชุมชนในระบบ Intranet เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเบื้องต้น ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการพลังงานชุมชนได้

 

Share